ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ ПЕДАГОГАМИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Г. В. Барабащук
  • І. П. Боднар

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.13

Ключові слова:

педагог, професійний конфлікт, стратегія поведінки, компроміс, співпраця

Анотація

У статті представлено результати дослідження взаємозв’язку емоційного інтелекту та стратегій поведінки у вирішенні конфліктів педагогами дошкільного освітнього закладу. Визначено, що педагогічні конфлікти – це конфлікти, які виникають на рівні міжособистісних і міжгрупових відносин у площині освітнього простору суб’єктів педагогічної або навчально-виховної діяльності. Серед професійних якостей сучасного педагога гостро стоїть питання щодо розвитку його емоційної компетентності та емоційного інтелекту. Уміння диференціювати емоційні прояви суб’єктів освітнього простору, дають змогу педагогу (вихователю) витримувати свою професійну позицію, не зливатися з неконструктивними емоційними реакціями колег та батьків, що може призвести до непосильних емоційних навантажень (професійного виснаження) та ескалації конфліктів. В емпіричному дослідженні взяло участь 30 педагогів одного з дошкільних освітніх закладів комбінованого типу м. Бровари. Виявлено, що досліджуваним притаманний низький та середній рівні інтегрального показника емоційного інтелекту. Високий рівень на момент дослідження виявлено не було. У процесі кореляційного аналізу зафіксовано, що емоційний інтелект та стратегії поведінки в конфлікті можна вважати взаємопов’язаними: чим вище рівень емоційного інтелекту в досліджуваних, тим частіше обираються такі стратегії, як «компроміс», «співпраця» та «уникання»; чим нижче рівень емоційного інтелекту, тим частіше обирається стратегія «пристосування». Це може свідчити про пряму кореляцію між умінням аналізувати та розпізнавати емоції, співпереживати та обирати більш лояльні до навколишніх стратегії поведінки. Окремі компоненти емоційного інтелекту, локус рольового конфлікту та загальний рівень соціального контролю мають вплив на вибір досліджуваними обох груп таких стратегій поведінки в конфлікті як «компроміс», «співпраця», «уникання» та «пристосування».

Посилання

Гарькавець С. О., Волченко Л. П. Конфлікти в освітньому середовищі : діагностика та практика вирішення : навчально-методичний посібник. Харків :Мадрид, 2020. 91 с.

Гребеньков Г.В. Конфліктологія: навчальний посібник. Львів, 2011. 229 с.

Грейліх О.О. Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у педагогічному колективі. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський, 2012. Випуск 15. С. 56–65.

Зайцева О.Л. Теоретичні засади формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до попередження конфліктів. Color of Science. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Матеріали ІV Всеукраїнської інтернет-конференції (29 січня 2021 р.) Вінниця, 2021. С. 387–391.

Карамушка Л.М. Управління конфліктами в освітніх організаціях. Київ, 2011. 128 с.

Клименко А. Шляхи розвитку емоційного інтелекту учасників освітнього процесу. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. 2020. [Електронний ресурс] https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6130

Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навчальний посібник. Київ, 2018. 416 с.

Новак О.О. Шляхами розвитку емоційного інтелекту педагогічних працівників. Постметодика. 2010. № (6), С. 41–47.

Пухно С.В., Щербак Т.І. Емоційний інтелект як складова конфліктологічної компетентності майбутніх вчителів. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2022. Том 34 (73). № 5. С. 87-93.

Ракітянська Л.М. Емоційний інтелект в структурі творчого потенціалу вчителя Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць. КПУ. 2019. Том 2. № 63. С. 138–141.

Трухан М.А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності з розв’язання професійних конфліктів у закладах освіти: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 12.00.04. Хмельницький, 2016. 282 с.

Pruitt D.G. Social conflict. The handbook of social psychology. 2018. № 5. P. 470–503.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Барабащук, Г. В., & Боднар, І. П. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ ПЕДАГОГАМИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 71-75. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.13