Вимоги до оформлення статей

Журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія» призначений для широкого кола фахівців-психологів: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.

Тематичні розділи: 
1. Загальна психологія, історія психології
2. Психофізіологія
3. Психологія праці; інженерна психологія
4. Медична психологія
5. Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
6. Юридична психологія
7. Педагогічна та вікова психологія
8. Спеціальна психологія
9. Психологія діяльності в особливих умовах
10. Організаційна психологія; економічна психологія
11. Політична психологія

Текст наукової статті має містити:
1. Вступ із розкриттям актуальності проблеми дослідження.
2. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
3. Висновки з проведеного дослідження, у яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших наукових пошуків у цьому напрямі.
4. Бібліографічний список (наявність цього списку є обов’язковою, складають його за алфавітом відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити в тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]).

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами, а також переклад назви статті англійською мовою. Обсяг анотацій українською та англійською мовами – 1800 знаків кожна. Кількість ключових слів – щонайменше 5 слів.

Технічні вимоги:
1. Обсяг статті – від 12 до 20 сторінок (формату А4 (297 × 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм), набраних у редакторі Microsoft Word.
2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
3. Якщо стаття містить таблиці, формули та (або) ілюстрації, вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більший за ширину сторінки.
4. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною й доречною. Рисунки та таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
5. Мова публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька.
6. Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора/авторів (не більше 3 авторів), науковий ступінь, вчене звання; назву статті двома мовами – українською та англійською; текст статті; список літератури.

Приклад оформлення статті

Тематична рубрика: Педагогічна та вікова психологія

УДК 371.15+373.66+159.922.6+316.624

Волошенко М. А.
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології та соціальної роботи
Одеського національного політехнічного університету 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES
OF DISTANCE LEARNING

У статті проаналізовано роль дистанційної освіти, зумовлена специфікою віртуального середовища, особливостями взаємодії в цьому середовищі педагога й учня, організації інформації в умовах віртуальної взаємодії. Проведено аналіз психолого-педагогічних особливостей педагога, що визначають вибір найбільш ефективних форм і перспектив реалізації дистанційного навчання. Цим зумовлена актуальність дослідження. Обґрунтовано припущення про те, що метою дистанційної освіти є об’єднання переваг віртуальної і традиційної форм навчання. Показано, що ці особливості зумовлюють організацію дистанційної форми навчання, засоби і методи здобуття освіти, а також форми контролю й оціночної діяльності. (1800 знаків)
Ключові слова: дистанційна освіта, віртуальна форма освіти, психолого-педагогічні особливості, змістовна модель. 

The article analyzes the role of distance education, which is presented in the specifics of the virtual environment, features of interaction in this environment of the teacher and student, organization of information in the context of virtual interaction. The analysis of the psychological and pedagogical features of the teacher, determining the choice of the most effective forms and prospects for the implementation of distance learning, is carried out. This is due to the relevance of the study. The assumption is justified that the goal of distance education is to combine the advantages of virtual and traditional forms of education. It is shown that these features determine the organization of distance learning, the means and methods of applying education, as well as forms of control and their evaluation activities. (1800 знаків)
Key words: distance education, virtual form of education, psychological and pedagogical features, meaningful model.

Сучасна освіта розвивається в умовах зростаючого потоку інформації, взаємопроникнення різних культур, виникає необхідність оперувати величезною кількістю знань в різних сферах людської діяльності.
За даними [1; 2; 4; 6], реформа освіти пов'язана з бурхливим розвитком інформаційних, віртуальних і комунікаційних технологій, орієнтована на скорочення періоду навчання студентів, зміни у змісті програм, поглиблення знань учнів, розширення їх кругозору, а також на індивідуалізацію та диференціацію навчання.
Висновки з проведеного дослідження. Проаналізовано роль дистанційної освіти, пов'язана зі специфікою віртуального середовища, особливостями взаємодії в цьому середовищі педагога і учня, організацією інформації в умовах віртуальної взаємодії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Грищук О.В. Емоційні стани здобувачів вищої освіти під час навчальних занять. Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць. Сєверодонецьк, 2020. № 2 (52). С. 288-299.

2. Савчин М.В. Здоров'я людини: духовний, особистісний і тілесний виміри:монографія. Дрогобич: ПП «Посвіт», 2019. 232 с.