ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Автор(и)

  • О. Ю. Овчаренко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.2

Ключові слова:

стресостійкість, стрес, адаптація, самоприйняття, студенти з інвалідністю, ресурси, позитивна психотерапія

Анотація

У статті розглядається аналіз досліджень стресостійкості студентів з інвалідністю. Розкрито суть понять «стрес», «стресостійкість», «студенти з інвалідністю» та «принцип позитивної психотерапії». Встановлено, що вивчення стресостійкості студентів розкрито не в повній мірі, а дослідження стресостійкості студентів з інвалідністю майже не вивчалось. Показано, що вплив повномасштабної війни в України та офлайн/ дистанційне навчання, в результаті пандемії COVID-19, позначились на рівні стресу у студентів. Найбільш вираженою інтелектуальною ознакою стресу у студентів є труднощі зосередження, негативні думки, підвищене відволікання та думки про одну й ту ж проблему, хронічна нестача часу, низька продуктивність діяльності та зниження апетиту або переїдання, до цього ще додається занепокоєння та підвищена тривожність; дратівливість і напади гніву. Зазначається, що індивідуальні особливості студентів з інвалідністю найкраще виявляються в характері та здібностях, у пізнавальній, емоційно-вольовій діяльності, потребах та інтересах, у адаптації до оточуючих подій та мотивації. Обґрунтовано, що головним ресурсом стресостійкості студентів з інвалідністю є отримана ними травма, а поштовхом є прагнення жити без обмежень. Хвороба є способом самоорганізації особистості, реалізації життєвих цілей, розкриття свого потенціалу, прагнення до саморозвитку та сприйняття викликів. Водночас, відчуття щастя та суб’єктивне благополуччя у студентів з інвалідністю нижчі, ніж в інших студентів, через низький рівень задоволення потреб в автономії та компетентності. Оцінкою власних особистісних ресурсів є досягнення успіху, сприйняття життєвого шляху та реалістичність цілей. Наявність внутрішніх ресурсів, збільшує опірність до травмуючого впливу. Для студентства важливими є особистісні ресурси (досвід, мотивація, самодостатність, самооцінка, активна життєва позиція, емоційно-вольові, власне здоров‘я) та зовнішні (матеріальні засоби, соціальна підтримка). На основі аналізу, створено теоретичну модель дослідження стресостійкості студентів з інвалідністю, де виділено фізіологічні, соціальні та психологічні чинники. Але виходячи із концепції позитивної психотерапії, модель чинників стресостійкості студентів з інвалідністю представлена в більш широкому вигляді, де студент з інвалідністю має бути сфокусований на своїх ресурсах, зрозуміти свої здібності, прийняти відповідальність за себе та за те, що відбувається в його житті. Наш світ за останні кілька десятиліть стрімко змінився та продовжує змінюватися. Нестабільність, швидкий темп життя, нові виклики, а ще пандемії, війни та інші негативні зовнішні умови, чітко формують наше сприйняття світу та відповідно складають основу для протистояння стресовим факторам. Стрес та стресостійкість особливо привертають увагу в часи війни, пандемій, глобальних світових криз, катастроф, тому дана тема є актуальною для дослідження.

Посилання

Бамбурак Н.М., Гуцман М.С. Динаміка суб’єктивного проживання стресу особистістю. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1, С. 143–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2017_1_18

Бацман О.С. До питання адаптації студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2010. № 44, С. 22–28.

Бондаренко Ю.О. Вплив рівня тривожності та фрустрованості особистості на характеристику стресостійкості в підлітковому віці. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 2011. №2, С. 171–175. DOI: https://doi.org/10.31812/psychology.v2i.7532

Ворожбит С.А. Вплив особливостей інтелекту на процес успішної адаптації студентів до університету. Проблеми загальної та педагогічної психології. 2006. № 7, С. 74–79.

Вишневський О.І. Шкільний стрес та його наслідки. Психологічна газета. 2005. №11, С. 2–30.

Гачак-Величко Л.А. Психологічні особливості стресостійкості у курсантів під час навчання у вищому військовому навчальному закладі. Габітус. 2022. № 41, С. 73–77. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5208. 2022.41.11

Галян О., Галян І. Особа з інвалідністю у рефлексіях студентів-психологів. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. 2019. № 1 (10). DOI: 10.15330/ps.10.1.99-110

Дубчак Г. М. Формування професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2017. № 3(1), С. 173–179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_3%281%29__33

Іванюк І. Я. Адаптація студентів з обмеженими можливостями в умовах інтегрованого навчання. Збірник «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами».2009. № 6(8), С. 24.

Камінська О. Психологічні особливості стресостійкості майбутніх психологів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2021. № 13 (58), С. 26–34. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2021.13(58).03

Корнієнко І. О. Вікові відмінності опанувальної поведінки. Проблеми сучасної психології. 2014. № 25, С. 126–138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_25_12

Кудінова М. Емпіричне дослідження рівнів стресостійкості студентів з особливими освітніми потребами. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. 2021. № 4 (53), С. 40–45. DOI: https://doi.org/10.32689/maup.psych.2021.4.7

Купрєєва О. І. Психологічні аспекти самореалізації студентів. Історико-педагогічні студії: науковий часопис. 2018. № 11-12, С. 113–118. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29092

Назарець Л. М. Особливості взаємодії у конфліктах та конструктивні прийоми їх подолання. Психологія: реальність і перспективи. 2017. № 8, С. 197–202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2017_8_46

Савелюк Н. Переживання стресу в умовах війни: досвід українського студентства. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць. Тернопіль. 2019. № 18, С. 141-152 DOI: https://doi.org/10.35619/praprv.v1i18.282

Сердюк Л. З. Психологічні особливості студентів з інвалідністю. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. К.: Університет «Україна»/ 2014. № 11 (13), С. 238–251. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2011_3_28

Сердюк, Л. Внутрішні ресурси психологічного благополуччя особистості. Організаційна психологія. економічна психологія. 2021. № 2-3 (23), С. 91–99. DOI: https://doi.org/10.31108/2.2021.2.23.10

Смольська Л. М. Стресостійкість та життєстійкість: креативна модель формування в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. №4. С. 113–117. DOI: https://doi.org/10.32782/psyvisnyk/2021.4.22

Слозанська Г. І. Соціальний супровід осіб з обмеженими можливостями в освітньому просторі вищих навчальних закладів як форма комплексної соціальної допомоги. Ужгород: Говерла. 2013.№ 29, С. 199–203.

Сердюк Л.З., Чиханцова, О.А. The psychological resources of an individual’s psychological hardiness. In Search of Truth and Humanity in the Age of War: The Proceedings of the International Training & Science Conference WAPP Support Project Association. Poland. 2022. 66–74.

Чиханцова О. Життєстійкість та її зв’язок із цінностями особистості. Проблеми сучасної психології. 2018. № 42, С. 211–231. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_42_13

Цимбалюк М., Жигайло Н. Формування стресотійкості студентів в умовах війни для правового та євроінтеграційного процесів. Вісник Львівського університету. 2022, С. 128–136. DOI: https://doi.org/10.30970/PS.2022.spec.17

Aylie NS , Mekonen MA , Mekuria RM. The Psychological Impacts of COVID-19 Pandemic Among University Students in Bench-Sheko Zone, South-west Ethiopia: A Community-based Cross-sectional Study. Psychology Research and Behavior Management 2020. №13, 813-821. DOI: https://doi.org/10.2147/PRBM.S275593

Alexopoulou, A., Batsou, A., & Drigas, A. (2019). Resilience and Academic Underachievement in Gifted Students: Causes, Consequences and Strategic Methods of Prevention and Intervention. International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE). 2019. 15(14), 78–86. DOI: https://doi.org/10.3991/ijoe.v15i14.11251

Wang C/ , Wen Wen. Anxiety, depression, and stress prevalence among college students during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Journal of American College Health. 2021. DOI: https://doi.org/10.1080/07448481.2021.1960849

Cox T. A Psychological Model of Occupational Stress. Paper presented to a meeting of the Medical Research Council. London. Journal of Nervous and Mental Diseases. 1977. № 165 (6), 403–417.

Elsalem L. Stress and behavioral changes with remote E-exams during the Covid-19 pandemic: A crosssectional study among undergraduates of medical sciences. Annals of Medicine and Surgery. 2020. №60. 271–279. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.10.058

Gulzhaina К. Kassymova, Oksana V. Tokar. Impact of stress on creative human resources and psychological counseling in crises. Іnternational journal of education and information technologies. 2019. № 13, 26-32. URL: https://www.researchgate.net/publication/331645870_Impact_of_stress_on_creative_human_resources_and_psychological_counseling_in_crises

Dahlstrom-Hakki I. Comparing synchronous and asynchronous online discussions for students with disabilities: The impact of social presence. Computers & Education. 2020. № 150. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103842

Kokun, O., Serdiuk, L., & Shamych, O. Personal characteristics supporting Paralympic athletes’ self-realization in sports. Journal of Human Sport and Exercise. 2021. № 16(2) 435-444. DOI: https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.17

Kuprieieva O., Traverse T., Serdiuk L., Chykhantsova O. Fundamental assumptions as predictors of psychological hardiness of students with disabilities. Social Welfare Interdisciplinary Approach, 2020.

Baranauskienė I., Serdiuk L., Danyliuk I., Kurapov A. The factors of psychological well-being of adolescents with disabilities. Specialusis ugdymas/Special education. 2019.

Lazarus R.S. Fifty years of research and theory of R.S. Lazarus (An analyses of historical and perennial issues). New York. 1998. 450.

Michaela C. Pascoe, Sarah E. Hetrick& Alexandra G. Parker. The impact of stress on students in secondary school and higher education. International Journal of Adolescence and Youth. 2019. 104–112. DOI: https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1596823

Maria Helena Venâncio Martins. Resilience factors in students with Disabilities at a Portuguese University. Martins University of Algarve. Portugal. 110-128. DOI: https://doi.org/10.15823/p.2022.146.6

McGrath J.E. Stress and behavior in organizations. Handbook of Industrial Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally Co., 1976. 1351–1395.

Oliver, M. The social model in context. In Understanding disability New York. NY: Springer. 2006. 30–42.

Oliver, M. The social model of disability: Thirty years on. Disability & Society. 2013. 28(7), 1024–1026.

Shakespeare, T. The social model of disability. Disability Studies Reader. 2006. 2, 197–204.

Slocum L.A. General strain theory and the development of stressors and substance use over time: An empirical examination. Journal of Criminal Justice. 2010. №38(6), 1100–1112.

Shamionov RM, Grigoryeva MV, Grinina ES, Sozonnik AV. Characteristics of Academic Adaptation and Subjective Well-Being in University Students with Chronic Diseases. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2020. 10(3), 816-831. DOI: https://doi.org/10.3390/ejihpe10030059

Vinogradova N.I., Kohan S.T. Resilience as a Basis for Psychological Safety of Students with Disabilities. Proceedings of the First International Volga Region Conference on Economics, Humanities and Sports (FICEHS 2019). 2020. 551–554. DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200114.128

Бужинська С.М. Стресостійкість студентів як складник успішності навчання у ЗВО. Габітус. 2021. № 23. С. 55-59. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.23.9

Perry, Joseph D.; Bard, E. M. Resilience Revisited: Urban Children Assessment and Intervention. Construct Validity of a Resilience Profile for Students with Disabilities (Resilience Subdomains of Coping with Disability Scales-Parent Rating Scale). Annual Meeting of the American Psychological Association. 2000. 11. URL: https://eric.ed.gov/?id=ED454283

Selye H. Syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature. 1936. 138.

Wise M.G. Posttraumatic stress disorder, human reaction to catastrophe. Drug Ter. 1983. 121–123.

Rogowska AM, Kuśnierz C, Ochnik D. Changes in Stress, Coping Styles, and Life Satisfaction between the First and Second Waves of the COVID-19 Pandemic: A Longitudinal Cross-Lagged Study in a Sample of University Students. Journal of Clinical Medicine. 2021. 10(17). DOI: https://doi.org/10.3390/jcm10174025

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Закон України №875-XII. Поточна редакція від 06.11.2022р., підстава: З-н України № 2682-IX від 18.10.2022р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Овчаренко, О. Ю. (2023). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 10-17. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.2