ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Є. Л. Базика

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.4

Ключові слова:

ціннісні орієнтації, студентство, психосоматика, депресія, смисложиттєва сфера

Анотація

У статті представлено результати аналізу ціннісних орієнтацій як предиктора розвитку психосоматичних захворювань, а також результати емпіричного дослідження смисло життєвих орієнтацій та рівня депресивного розладу у студентів. У статті подано, на основі проведеного кількісного та якісного аналізу даних емпіричного дослідження впливу ціннісних орієнтацій студентів на розвиток у них психосоматичних захворювань, достовірні результати, які свідчать що студенти мають істотні відмінності в ієрархії цінностей, на що може вказувати розбіжність рангових позицій цінностей. За допомогою порівняльного аналізу результатів обох груп, було встановлено, що для студентів контрольної групи найбільш вираженою є цінність «проведення вільного часу відпочинок», на відміну від студентів експериментальної групи, для яких на першому місці визначається цінність «визнання та повага людей, вплив на оточуючих». В результаті проведеного дослідження смисложиттєвих орієнтацій студентів було виявлено значні відмінності за субшкалами «загальний рівень осмисленості життя», «процес життя» і «локус контролю – життя». Аналіз отриманих даних у ході діагностики ступеню депресивних розладів дозволяє зазначити, що в обох групах досліджуваних виявлені показники в межах норми, тобто відсутні досліджувані з помірною та важкою депресією. Результати досліджень ціннісних орієнтацій студентів з різними психосоматичними захворюваннями свідчать про те, що студенти з більш високим рівнем позитивних ціннісних орієнтацій мають середню ступінь вираженої схильності до сприйняття і відтворення позитивного ставлення до власного здоров’я, середню ступінь зверненості позитивних ціннісних орієнтацій на себе і високу ступінь зверненості позитивних ціннісних орієнтацій на інших. У статті наведені перспективи подальшого дослідження.

Посилання

Клименко О. Б. Диференціація індивідуальних цінностей сучасної молоді / Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 21. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. С. 214–224.

Коберник Л.О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів/Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. К. НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018. №23. С. 235–241.

Подолянчук Д.С. Ціннісні орієнтації студентської молоді як предмет соціально-психологічного дослідження URL: http://habitus.od.ua/journals/2020/19-2020/48.pdf (дата звернення 16. 01. 2023)

Хомуленко Т.Б. Основи психосоматики: навч.-метод. посібник Вінниця: Нова Книга, 2009. 120 с.

Чабан О.С., Хаустова О.О. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування). К. ТОВ «ДСГ Лтд», 2004. 96 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Базика, Є. Л. (2023). ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СТУДЕНТІВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 23-27. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.4