СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Автор(и)

  • В. В. Галаган
  • Я. М. Раєвська

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.4

Ключові слова:

психічне здоров’я, соціально-психологічні чинники, працівники, комерційні організації, професійна діяльність

Анотація

В статті проведено теоретико-методологічний аналіз підходів до вивчення проблеми психологічного здоров’я працівників комерційних організацій у науковій літературі та стану її розробки. З’ясовано, що сучасні наукові дослідження присвячені вивченню співвідношення категорій психологічного та психічного здоров’я, домінуючих емоційних та особистісних станів психічно здорового працівника. Психічне здоров’я є важливою складовою загального стану індивіда та впливає на його якість життя, професійну діяльність та відносини з оточуючими. Психічне здоров’я визначається як комплексний психоемоційний стан особи, що охоплює її емоційну стабільність, здатність до адаптації до різних життєвих ситуацій, а також рівень задоволення життям. Це поняття імплікує в собі індивідуальну стійкість до стресу та здатність вирішувати психологічні конфлікти і проблеми. Виокремлено теорії психічного здоров’я працівників комерційних організацій: теорія стресу, теорія мотивації та задоволення роботою; теорія організаційної поведінки; теорія соціальної підтримки; теорія робочого конфлікту; теорія організаційної культури та клімату; теорія людського капіталу; теорія організаційних змін; умови праці; стиль керівництва та переживання організаційної справедливості; міжособистісні відносини на роботі; баланс між роботою та особистим життям; доступ до ресурсів для підтримки психічного здоров’я; програми підтримки психічного здоров’я в організаціях; створення організаційної культури, орієнтованої на благополуччя працівників; навчання керівників та розвиток лідерських якостей. Визначено, що соціально-психологічними чинниками здоров’я на робочому місці є: психофізіологічні, психоемоційні, соціальні, фінансові, ергономічні та професійні, які впливають на збереження або не збереження психічного здоров’я працівників комерційних організацій, а також можуть бути виміряними за допомогою психодіагностичних методик і опитувальників, що є подальшими науковими розробками.

Посилання

Баякіна О. А. Співвідношення понять психічне та психологічне здоров’я особистості. Т. 11, 4 (5), 2009. С. 1195–1200. URL: https://cyberleninka.ru /article/n/sootnoshenie-ponyatiy-psihicheskogo-i-psihologicheskogo-zdorovya-lichnosti/viewer.

Бачерников Н. Е., Петленко В. П., Щербіна Е. А. Філософські питання психіатрії. К., 1985. С. 35–36.

Василевська О. І. Психічне здоров’я особистості. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : зб. наук. пр. зв.-наук. конф. (9-10 лютого 2013 року) / укл. Волинка Г. І., Уваркіна О. В., Ємельянова О. П. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. С. 289–291.

.Добровольська Н.А. Прикладні проблеми збереження психологічного здоровʼя особистості. Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. К.: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. № 3 (62). Т. 1. С. 75-86

Карамушка Л.М., Шевченко А. М. Психологічні чинники та умови забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2017. Том І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. № 47. С. 22–29.

Климчук В., Горбунова В. Психічне здоров’я в організаціях: чотири причини інвестувати в охорону психічного здоров’я працівників. НейроNews, 2017. № 9(92). С. 6–9. URL: https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/9(92)/ nn179_6–9_6c1c1c8f2c196fc1745ba75f97f9ac67.

Креденцер О. В. Теоретичний аналіз основних підходів до визначення поняття «здоров’я» в психології. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2020. Т. І. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 14 України, Вип. 55. C. 44–50.

Організаційна психологія / під ред. П. К. Власова, С. А. Манічева, Г. В. Суходольського. Харків : Вид-во «Гуманітарний центр», 2008. 480 с.

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 2-ге вид., перероб. і доп. Вінниця, 2016. 150 с.

Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості: монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко та ін.; за ред. Л. М. Карамушки. Київ – Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2021. 278 с.

Тимофієва М.П. Проблема комунікативних, морально-етичних чинників збереження психічного здоров’я молодію. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максименка. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. Т. X. Вип. 7. С. 498-509.

Cooper, C. L., & Quick, J. C. (2017). The handbook of stress and health: A guide to research and practice. John Wiley & Sons. 13. Cox, T., Griffiths, A., & Rial-González, E. (2000). Research on work-related stress. European Agency for Safety and Health at Work.

Mental Health: Strengthening Our Response: 30 March 2018. World Health Organization. URL: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mental-health-strengthening-our-response.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Галаган, В. В., & Раєвська, Я. М. (2024). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 21-25. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.4