МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ УКРЗАЛІЗНИЦІ В СТРЕСОГЕННИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • К. В. Ханяк

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.28

Ключові слова:

мотивація, методика, стресогенні умови, емоції, вольовий потенціал, локус контроль, самооцінка, професійна діяльність.

Анотація

У статті охарактеризовано методику дослідження мотивації професійної діяльності персоналу Укрзалізниці в стресогенних умовах. Розроблено комплексну програму емпіричного аналізу, яка включає вивчення емоційної спрямованості, стресостійкості, адаптивності, організованості, вольового потенціалу, перфекціонізму, мотивації досягнення успіху та уникнення невдач. Виокремлено чотири компоненти мотивації професійної діяльності персоналу Укрзалізниці – орієнтаційна, активізаційно-мотиваційна, оперативно-виконавча, та реалізаційна – визначають структуру дослідження. Кожен з цих компонентів допомагає глибше зрозуміти, як різні психологічні чинники впливають на мотивацію персоналу в робочому процесі, особливо у стресових умовах. Запропоновано наступний психодіагностичний інструментарій вивчення мотивації професійної діяльності персоналу Укрзалізниці у стресогенних умовах: Методика «Визначення структури емоційної спрямованості за В. А. Семиченко; Тест на виявлення стресостійкості індивіда» (авт. В. А. Семіченко); Тест «Самооцінка адаптивності» С. І. Болтівця (модифікований варіант); Шкала реактивної і особистісної тривожності Спілбергера і Ханіна); Тест «Ваша організованість» за Є. І. Комаровим; Методика вивчення вольового потенціалу особистості» за Н. П. Фєтіскіна; Багатовимірна шкала перфекціонізму» П. Х’юїтта та Г. Флетта (адаптація І. І. Грачової); Методика визначення мотивації професійної діяльності (методика К. Замфір у модифікації А. А. Реана); Тест суб’єктивної локалізації контролю (модифікація шкали Дж. Роттера С. Р. Пантилеєвим, В. В. Століним); Методика вивчення мотивації досягнення цілі та успіху за Т. Елерсом; Методика вивчення мотивації уникнення невдач за Т. Елерсом; Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокіча. Сформовані висновки, які полягають в тому, що використання комплексного підходу, що включає як кількісні, так і якісні методи дослідження, забезпечить всебічне розуміння феномену мотивації в стресових умовах. Це дозволить не тільки визначити ступінь впливу стресових факторів на мотивацію, але й ідентифікувати конкретні механізми їх взаємодії.

Посилання

Додонов Б. І. У світі емоцій. Київ: Політвидав України, 1987. 139 с.

Дьяконов Г. Психологічні особливості професійної мотивації майбутніх психологів. Науковi записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Педагогічні науки. 2012. Вип. 106. С. 39–48.

Занюк С. С. Психологія мотивації : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2002. 304 с.

Карамушка Л.М., Бондарчук О.І., Грубі Т.В. Діагностика перфекціонізму та трудоголізму особистості: психологічний практикум. Кам’янець Подільський, 2018. 64 с.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : практикум / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. Київ: Каравела, 2008. 336 с .

Подшивайлов Ф. М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього психолога: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2015. 20 с.

П’янківська Л. Професійна мотивація особистості: теоретичний аспект. Грааль науки. 2021. № 2–3. С. 532–536.

Семиченко В. А. Психологія емоцій. Луганськ: НВФ «Осіріс», 1996. 68 с.

Сошина Ю. М. Психологічні особливості формування ціннісно-смислових настановлень у підлітковому віці: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / наук. кер. Шевченко Наталія Федорівна ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2016. 222 с.

Тептюк Ю.О. Психологічні умови розвитку стресостійкості соціальних працівників різних вікових категорій: дис. канд. психол. н. К., НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. 272 с.

Шевченко В., Джоган Д. Мотивація професійної діяльності майбутнього психолога. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. 2017. № 1(17). С. 203–206.

Page E. B. Ordered hypotheses for multiple treatments: а significance test for linear ranks. Journal of the American statistical association. 1963. Vol. 58. № 301. Р. 216–230.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Ханяк, К. В. (2024). МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ УКРЗАЛІЗНИЦІ В СТРЕСОГЕННИХ УМОВАХ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 137-142. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.28