МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ «ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ»

Автор(и)

  • О. В. Джежик

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.14

Ключові слова:

психологія, комунікація, загальні та спеціальні компетентності, професійна підготовка здобувачів, міжнародно-правові відносини

Анотація

У статті визначено, що впровадження європейських норм та стандартів освіти, перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців є необхідною складовою реформування системи вищої освіти України. Процес становлення фахівця як професіонала вимагає опанування новими знаннями, необхідними для формуванням активної позиції людини в соціумі. В сучасних умовах функціонування суспільства майстерність спілкування є нагальною потребою при встановленні ділових контактів, налагоджені міжособистісних стосунків та професійній комунікації. Підкреслено, що професійна комунікація постає у розрізі умов і форм ефективного спілкування фахівця будь-якої галузі взагалі, та правничих спеціальностей зокрема. Головною умовою ефективності сучасної комунікації у сфері міжнародного права є усвідомлення можливості реалізації цілей міжнародної взаємодії шляхом правильної організації її проведення та створення атмосфери взаєморозуміння, довіри та співробітництва. Обґрунтовано, що «Психологія комунікації» – це навчальна дисципліна, яка орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння майбутніми фахівцями з міжнародного права філософських, психологічних та соціальних основ ораторської майстерності як високого рівня професійного спілкування. В основі комунікативної взаємодії – володіння мовою. З цих позицій професійне спілкування представляє собою ефективну форму мовного впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей у комплексі професійної майстерності правника. Робоча навчальна програма розрахована на здобувачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 293 «Міжнародне право». Підкреслено, що програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованого Європейською кредитно – трансферною системою (EСTS). Програма орієнтована на особистісний та професійний ріст майбутніх фахівців.

Посилання

Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О. Соціальна психологія: Навч. посібник. 4-те вид. К.: Каравела, 2020. 370 с.

Волошенко М.О., Азаркіна О.В. Психологія професійного спілкування : навч. посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 280 с.

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 293 «Міжнародне право», введена в дію наказом ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 03.07. 2023 №1774-6. URL: https://onua.edu.ua/ua/studentu-ua/osvitni-programy?view=article&id=7035:mizhnarodne-pravo-op-bakalavr-293-mizhnarodne-pravo&catid=611(дата звернення 25.02.2024).

Фурман А.А. Професійне спілкування у соціальній роботі : Методичні вказівки для проведення лабораторних занять / Укл.: А.А. Фурман. Одеса: ОНПУ, 2013. 23 с.

Фурман А.А. Професійне спілкування у соціальній роботі : Методичні вказівки та завдання для СРС / Укл.: А.А. Фурман. Одеса: ОНПУ, 2013. 13 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Джежик, О. В. (2024). МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ «ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 76-79. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.14