РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДIТЕЙ IЗ ЗПР ЗА ДОПОМОГОЮ НАСТIЛЬНИХ IГОР

Автор(и)

  • I. I. Дорожко
  • Л. В. Туріщева
  • О. Є. Малихіна

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.11

Ключові слова:

мовлення, зв’язне мовлення, молодші школярі, затримка психічного розвитку, настільні ігри

Анотація

У статті проаналізовано особливості застосування настільних ігор як прийому розвитку зв’язного мовлення учнів молодших класів із затримкою психічного розвитку. Модернізація системи освіти в Україні, зміна її орієнтирів на особистісний розвиток учня з особливими освітніми потребами, на формування його інтелектуального потенціалу та забезпечення психологічного комфорту, вимагає змін і в системі сучасної освіти. В зв’язку з підвищеними вимогами до суспільного виховання актуальною є проблема вдосконалення системи навчання та навчання дітей із затримкою психічного розвитку. Від того, яким буде зміст підготовки цієї категорії дітей та саме як вона буде здійснюватися, залежить не лише якість шкільного навчання, а й формування особистості майбутнього учня. Здійснено теоретичний аналіз психологічних досліджень з проблеми розвитку мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку, розкрито вплив корекційних занять з настільними іграми розмовного жанру на розвиток зв’язного мислення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше виявлено, що використання настільних ігор сприяє розвитку зв’язного мовлення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Практичне значення роботи полягає у тому, що на основі обґрунтування теоретичних положень розроблено психолого-педагогічні рекомендації для психологів та педагогів з питань впровадження настільних ігор розмовного жанру у корекційно-розвивальну роботу. Підібрано настільні ігри розмовного жанру (або правила гри адаптовано під можливості та особливості дітей даної категорії), які можна використовувати на корекційних заняттях з дітьми першого класу з затримкою психічного розвитку для формування зв’язного мовлення. На основі отриманих результатів формувального та контрольного експериментів розроблено психолого-педагогічні рекомендації з особливостей організації та проведення настільних ігор розмовного жанру, спрямованих на формування та розвиток зв’язного мовлення у молодших школярів із ЗПР.

Посилання

Ватаманюк Г. П. Ігрові технології як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 19. Т. 3. С. 85–86.

Гріньова О. М., Терещенко Л. А. Дитяча психодіагностика: навчально-методичний посібник. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. 227 с.

Данілова Н. Р., Давидюк Т. В. Гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції дошкільників. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2019. С. 70–72.

Дорожко І. І., Малихіна О. Є., Туріщева Л. В. Шкільний психолог в умовах НУШ. Професійний су провід початкової ланки освіти. Х. : ВГ «Основа», 2020. 144 с. (Серія «Психологічна служба школи»).

Калмикова Л. О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ : НМЦВО, 2003. 320 с.

Карпенко Н. В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя) : навч. посібник. Київ : Каравела, 2008. 192 с.

Кобильченко В., Омельченко І. Спеціальна психологія. ВЦ Академія. 2020. 224 с.

Колтунова С. Розвиток мовленнєвого спілкування дошкільнят через дидактичну гру. URL: https://www.slideshare.net/Svitlana_Koltunova/ss-57008795 (дата звернення: 27.12.2021)

Кравченко А.І., Цатурова Е.Ю. Теоретичні засади зв’язного мовлення в дітей із затримкою психічного розвитку. Сучасі проблеми логопедії та реабілітації. 2016 р. С. 108–110.

Крутій К. Л. Розвиваємо у дітей мовлення, інтелект і здібності. Запоріжжя : ТОВ «Ліпс ЛТД», 2016. С. 76.

Куцолапська А. М. Психокоригувальні вправи з дітьми із затримкою психічного розвитку. Дитина з особливими потребами. 2016. № 1. С. 10−15.

Оліферчук Т. В. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей дошкільного віку. URL: http://cetext.ru/tavrijsekij.html?page=6# (дата звернення: 05.01.2022)

Омельченко І. М. Технологія формування хронотопу комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання. 2015. № 2. С. 59−66.

Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника. Тернопіль: Мандрівець, 2010. 152 с.

Савінова Н. В. Гра як засіб корекції та формування нормативного мовлення у дітей. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. 2014. Вип. 31, Том I (9): Київ : Гнозис, 2014. С. 263–268.

Сак Т. В. Психолого-педагогічна типологія затримки психічного розвитку та її реалізація в організації корекційного навчання. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19. 2017. Вип. 33. С. 164–169.

Стахова Л. Л. Логопедична робота з дітьми дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2018 р., м. Суми). Суми, 2018. С. 125–128.

Ткачук Т. А. Особливості корекції затримок психічного розвитку дітей. Практична психологія в інклюзивному середовищі : матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.). ПереяславХмельницький, 2019. С. 109–115.

Туріщева Л.В., Ткаченко І.В. Настільні ігри як умова соціалізації школярів з порушенням мовлення. Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2019 р. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : Діса плюс, 2019. С. 209–211.

Федорова Н., Іванова І. Формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку засобами художніх творів. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: мтаріали ІІІ Міжнародних педагогічних витань памяті професора Т.І. Поніманської Рівне, 2020. С. 256–258.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Дорожко I. I., Туріщева, Л. В., & Малихіна, О. Є. (2023). РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДIТЕЙ IЗ ЗПР ЗА ДОПОМОГОЮ НАСТIЛЬНИХ IГОР. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 59-65. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають