ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ SOFT SKILLS КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНИХ ЗДОБУВАЧІВ ЗВО

Автор(и)

  • І. І. Дорожко
  • О. Є. Малихіна
  • Л. В. Туріщева

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.18

Ключові слова:

освіта, студент, компетентність, м’які навички, лідер.

Анотація

Сучасне українське суспільство стоїть перед викликом переосмислення освіти як ключового фактору розвитку нації. Здобуття якісної освіти є фундаментальним етапом формування громадянської ідентичності, розвитку критичного мислення, емоційного інтелекту та вмінь до самореалізації. Визначення параметрів педагогічної освіти, таких як: зміст, умови та принципи розвитку, стає стратегічно важливим завданням, яке вимагає системного та комплексного підходу. Педагогічні університети відіграють ключову роль у підготовці майбутніх педагогів, які будуть адаптовані до сучасних викликів. Ці навчальні заклади мають взяти на себе відповідальність за реалізацію організаційних, змістовних і методологічних трансформацій, щоб забезпечити випускників не лише фаховою компетентністю, але й готовністю до життя у європейському суспільстві. Ключовим завданням педагогічної освіти є формування фахівця за єдиною європейською системою цінностей. Серед них важливе місце відводиться толерантності, лідерству, миролюбству, справедливості та демократії. Педагогічна освіта повинна враховувати ці цінності в контексті власної культури та національного контексту, сприяючи розвитку особистісних якостей та соціальної відповідальності майбутніх вчителів, вихователів. Забезпечення доступу до сучасних технологій, активне використання інтерактивних методів навчання, розвиток критичного мислення та творчих здібностей – це лише кілька напрямків, які мають бути враховані в переосмисленні педагогічної освіти. Створення стимулюючого середовища для самовдосконалення та розвитку особистості – ключовий аспект, який визначатиме успішність у підготовці нового покоління вчителів. Актуальність даної теми не викликає сумнівів, оскільки вона розкриває важливі аспекти забезпечення ефективності функціонування сучасної системи освіти, досліджує розвиток softskills(м’яких навичок) учасників освітнього процесу, майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Сучасні виклики в освіті, такі як перехід до дистанційного навчання, вимагають гнучкості та високого рівня лідерських якостей від особистості. Оптимізація та вдосконалення управлінського процесу відбувається в контексті нової парадигми – лідерської, де акцент робиться на розвитку лідерів, здатних адаптуватися до змін та впроваджувати інноваційні підходи в освітню систему. Представлене дослідження присвячене дослідженню лідерських якостей здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету дошкільної освіти ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Для фахівців закладів дошкільної освіти розвиток softskills має велике значення, що дозволяє успішно будувати кар’єру та професійно зростати. Експериментальна складова дозволила зробити висновки та визначити психологічний портрет успішної особистості. Майбутнім фахівцям, здобувачам вищої освіти, наразі важливо розширювати свій професійний світогляд та формувати практичні навички, які у майбутньому допоможуть їм бути компетентними на ринку праці. Отже, виникає потреба розглядати лідерські якості особистості у контексті розробки проблеми «soft skills». У рамках дослідницьких розвідок вважаємо за доцільне спрямувати науковий інтерес на розробку схильності до лідерства як соціально значимої характеристики особистості ХХІ століття («soft skills»).

Посилання

Альтбах Ф.Дж. Вплив глобализації на вищу освіту. Економіка освіти. 2009. № 2. С. 83–86.

Кові Стівен.Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Харків: «КСД», 2019. 384 с.

Косенчук О. Г. Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників в діяльності учнівського самоврядування. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису: дис...канд. пед. наук: 13.00.05. Київ, 2013. 192 с.

Дорожко І.І., Туріщева Л.В., Малихіна О.Є. Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах // Матеріали вузівської науково-теоретичної конференції : збірник тез повідомлень. Харків : ХНПУ, 2021. 76 с.

Нестуля О.О. Основи лідерства. Науковi концепції (середина ХХ – початок ХХІст.). Навчальний посібник. Полтава : ПУЕТ, 2016. 375 с.

Огнев’юк В.О. Освіта у вимірі сучасної демографії. К.: Педагогічна думка, 2007. 360 с.

Міляєва В.Р. Освітнє лідерство: від теорії до практики : монографія. Київ, 2021. 296 с.

Пільганчук А., Кузьменко В. Розвиток лідерських якостей у майбутніх психологів. Гуманітар. вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди»: зб. наук. пр. 2012. Вип. 25. С. 412–415.

Бондарчук О.О. Розвиток soft skills майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 61. С. 5–13.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. – URL: http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf. (дата звернення 23.04.24).

Романовський О.Г., Михайличенко В.Є. Філософія досягнення успіху. Психологічний аспект. Підручник. Х.: НТУ ХПІ, 2007. 592 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Дорожко, І. І., Малихіна, О. Є., & Туріщева, Л. В. (2024). ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ SOFT SKILLS КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНИХ ЗДОБУВАЧІВ ЗВО. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 91-95. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.18

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають