ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ IT-СФЕРИ

Автор(и)

  • С. О. Мащак
  • А. І. Олійник

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.4

Ключові слова:

професійне, емоційне вигорання, напруження, психологічне виснаження, психологічний супровід, інформаційні технології.

Анотація

В статті здійснено теоретичний аналіз проблеми професійного вигорання спеціалістів в галузі інформаційних технологій. Констатовано, що професійне вигорання спеціалістів ІТ-сфери супроводжується напруженістю, тривожністю, негативними емоційними переживаннями. Складні завдання, одноманітні, рутинні операції, вплив штучного інтелекту, швидкий темп професійної діяльності, контроль якості виконання проєкту, відсутність творчої діяльності, високий рівень конкуренції та необхідність постійного самовдосконалення змушує фахівців цієї сфери підвищувати емоційний тон життя, вживаючи енергетичні напої, каву, алкоголь, а бо ж навпаки, дбати про фізичне здоров’я. Визначено чинники синдрому професійного вигорання: зовнішні (умови середовища та оточення) та внутрішні (індивідуально-психологічні особливості людини). Взаємодія цих чинників Негативно позначається на працездатності фахівців іт-сфери. Знижується працездатність або проявляється надмірна емоційність, здатність до самопожертви, підвищена відповідальність, неадекватні емоційні реакції ситуаціях професійної діяльності та спілкування. Синдром професійного вигорання – це стан, який виникає як відповідна реакція на дію хронічних стресорів, що пов’язані з професійною діяльністю та проявляються в різних сферах життя особистості. Проведено аналіз результатів емпіричного дослідження проблеми. Виявлено рангування симптомів «напруження»: незадоволеність собою, переживання психотравмуючих обставин, тривога і депресія, «загнаність у клітку» (34% респондентів не тільки не впевнені у власних силах, але і незадоволені професійною діяльністю). Дія механізму «емоційного переносу» супроводжується страхом, тривогою спробувати щось нове у сфері інформаційних технологій, проявляється незадоволення собою, професією, а матеріальна компенсація виснажує і не приносить бажаної винагороди. З огляду на це, психологічний супровід професійної діяльності фахівці іт-сфери є необхідною умовою збереження професійного довголіття засобами психології. Методики тренінгової роботи та різноманітні її форми сприяють зниженню напруги фахівців, підвищують трудовий потенціал, підвищують мотивацію здорової та ефективної діяльності айтівців.

Посилання

Вовк О.В. Особливості синдрому професійного вигорання в працівників сфери інформаційних технологій. URL : http://maup.com.ua /assets/files/psihologz/2019-1/02.pdf.

Зайчикова Т.В. Чинники прояву та передумови формування синдрому «професійного вигорання» у вчителів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. Київ, 2020. Вип. 11 (56), С. 57–56.

Ільїна Н. М. Загальна психологія. Навчальний посібник: підготовка до екзамену. Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 122 с.

Калошин В.Ф. Як долати стрес у педагогічній діяльності. Практична психологія та соціальна робота. 2004, № 9. С. 60–66.

Колтунович Т. Синдром професійного вигорання в історичній ретроспективі: період наукового осмислення феномена. Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». К.: Гнозис, 2013. Вип. 29. С. 160–167.

Коновчук Н.С. Основні причини та профілактика професійного вигорання у менеджерів. Правничий вісник університету «КРОК». 2012. Вип. 14. С. 91-95.

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): навч. посібник для студентів ВНЗ: Центр навчальної літератури, 2010. 128 с.

Малько Т. Навчимося не «горіти». Психолог. 2013. № 8. С. 29–31.

Малишева К.О. Синдром емоційного вигорання психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція : автореф. дис. … канд. психол. наук. Київ, 2003, 16 с.

Матвієнко О. Культура здоров’я та синдром психоемоційного «вигорання»: стратегія і тактика подолання [Електронний ресурс]. http://www.personal.in.ua/

Молчанова С.В. Особливості професійного стресу ІТ-фахівців. Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання: матеріали Міжнародної наукової конференції (29 листопада 2019 року, м. Чернігів). Чернігів, 2020. С. 226–229.

Професійне/емоційне вигорання в ІТ (опитування DOU). 2018. URL : https://dou.ua/forums/topic/25060.

Синдром емоційного вигорання: фактори, що сприяють його виникненню і попередженню [Електронний ресурс L. A. Stadniuk, O. V. Davydovych, V. J. Prichodko та ін.]. Вісник наукових досліджень. 2017 Режим доступу до ресурсу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/7339.

Філоненко Д.В. Особистісний портрет представника ІТ-сфери. Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки». 2017. Вип. 4. Том 1. С. 101–107.

Хоріна О.І., Ходієнко Л.В. Ситуаційні і середовищні чинники професійного вигорання працівників комунальної сфери. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2013. Вип. 32. С. 184–196.

Шевчук В.В. Сучасні підходи до визначення категорії «емоційне вигорання». Habitus, 2020. Вип. 17. С. 141–145.

Шнайдер О.В. Психологічні особливості емоційного вигорання працівників сфери інформаційних технологій. 2014. Вип. 26. С. 144–148.

Casserley T., Megginson D. Learning from burnout. Developing sustainable leaders and avoiding career derailment, Jordan Hill, Oxford: Elsevier, 2009. 233 pp.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

Мащак, С. О., & Олійник, А. І. (2024). ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ IT-СФЕРИ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 22-25. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.4

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають