ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ З РІВНЕМ САМООЦІНКИ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЄЮ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • С. О. Мащак
  • В. Борух

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.5

Ключові слова:

гендерний стереотип, самооцінка, самореалізація, особистість, професійна діяльність.

Анотація

У статті подано результати теоретичного, емпіричного вивчення особливостей взаємозв’язку гендерних стереотипів з рівнем самооцінки та самореалізації особистості. Зазначено, що професійна діяльність є важливою для життя особистості, а успішна самореалізація працівника є визначальним аспектом особистісного розвитку. Проте, дослідження демонструють, що жінки частіше стикаються з труднощами самореалізації у професійній діяльності. Існують соціальні стереотипи про те, що жінки не можуть успішно поєднувати кар’єрні досягнення з щасливим сімейним життям. А психологічні особливості чоловіків сприяють успішній професійній діяльності. Розглянуто традиційні та сучасні підходи до трактування понять гендерні стереотипи, самооцінка, самореалізація. Констатовано, що гендер – це соціокультурна стать, що позначає психосоціальні аспекти статі, відмінні від біологічних. Гендерні стереотипи формуються процесі соціалізації, коли особистість ідентифікує себе за статевими ролями, копіює відповідну поведінку, отримує підтримку, відтворює структуру досвіду щодо статевих ролей. Саме тоді і обирає соціальні очікування та стандарти щодо статевої поведінки. Самооцінка відображає загальне задоволення або незадоволеність особистості щодо себе: самоставлення, самоповага, загальна самооцінка, самопочуття, любов до себе, самоприйняття, самоставлення, установка на себе, декларована, публічна самооцінка. Самооцінка працівника може бути позитивною або негативною, впливати на самопочуття, мотивацію та поведінку. Вона є важливою складовою самосвідомості та розвитку особистості та працівника. А самореалізація особистості отримує своє трактування в контексті явища самоактуалізації. Проведене нами дослідження дає підстави стверджувати, що існує тісний взаємозв’язок гендерних стереотипів з рівнем самооцінки та самореалізації особистості. В емпіричному дослідженні прийняли участь співробітники ТзОВ «ВЕГЛО-СТАЛ» (72 респоденти). З них – 30 чоловік та 42 жінки (середній вік вибірки жінок склав 26,3 роки, серед чоловіків – 28,1 рік). У ході експериментального дослідження ми застосовували теоретичні та емпіричні методи, а зокрема, опитувальник «Маскулінність-фемінність» С. Бем, методики діагностики самооцінки, самоставлення, методика «Діагностика самоактуалізації особистості – САМОАЛ»; статистичні – коефіцієнт рангової кореляції Пірсона. Дослідження самоактуалізації серед чоловіків і жінок на підприємстві показало, що в цілому обидві групи не виявили високого рівня прагнення до самоактуалізації. Однак за окремими параметрами чоловіки були більш креативними, з вираженою потребою в пізнанні та трохи більш автономними, в той час як жінки виявилися більш спонтанними і з позитивнішим ставленням до себе, своїх характеристик, здібностей. Обидві групи демонструють відмінності відмінності та спільні риси прояву «гендеру», власної гендерної ідентифікації, уявлення про гендерні стереотипи.

Посилання

Бегеза Л. Є. Соціально-психологічні концепти самооцінки особистості. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку. 2022. С. 170–174.

Бахвалова А. Структура самооцінки та професійної самооцінки у зарубіжних теоріях. Perspectives of science and education. 2019. С. 465–470.

Большакова А. М. Особистісна реалізованість людини в онтогенезі: автореф. дис. .. д-ра психол. наук : 19.00.07; Класич. приват. унт. Запоріжжя, 2011. 36 с.

Бондаревич С., Суслік Л. Вплив ґендерних стереотипів на формування самооцінки особистості. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія. 2022 № 3 (52). С. 27–35.

Братаніч Б. В., Ільченко І. Г. Самоактуалізація особистості та освіта. Філософські проблеми освіти. 2011. № 2. С. 13. 20.

Ворона М. В. Гендерні стереотипи: сутність, функції, наслідки. Статистика України. 2010. № 4. С. 71–74.

Гендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія. В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді та ін.; за наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2013. 448 с.

Дубиніна М. І. Гендерні особливості професійної самореалізації жінок. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 3. С. 24–27.

Дядюкіна Є. В. Самооцінка як міждисциплінарне поняття. Науковий вісник Донбасу. 2011. № 1. С. 33–48.

Зінченко С. В. Вплив самооцінки на успішність в житті. Learning the latest theories and methods. 2023. № 9. С. 379–381.

Калашник О. В. Самооцінка та самоцінність. рушійна сила особистості в умовах сучасних реалій. Редакційна колегія: Головний редактор. 2022. С. 107–113.

Козерук Ю. В. Самооцінка як фактор становлення особистості студента. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2015. Вип. 124. С. 163–165.

Коханова, О., Бурячок, Є. Гендерні стереотипи: сутність, види та вплив на самореалізацію жінок різного віку. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2023. № 39 (1). С. 87–93.

Максименко С. Д. Психологія особистості: підручн. для студ. вищ. навч. закл. К. : ТОВ «КММ», 2007. 296 c.

Мосійчук В. В. Особливості самовизначення особистості в процесі професійного становлення. Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія за ред. С.Д. Максименка. Кіровоград : Імекс-ЛТД. 2013. C. 379–399.

Сидорчук М. С. Теоретичні основи дослідження проблеми самоактуалізації особистості. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. 2015. Вип. 25. С. 173–185.

Ткалич М. Г. Гендерна психологія: навчальний посібник. К. : Академвидав. 2016. 256 с.

Харченко В. Є.Теоретичний аналіз підходів щодо визначення поняття «самореалізація особистості» у психологічній літературі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. 2014. Вип. 30. С. 123–127.

Чорна А. С. Взаємозв’язок структури мотивації та розвитку структури самооцінки. Проблеми сучасної психології. 2021. С. 11–13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

Мащак, С. О., & Борух, В. (2024). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ З РІВНЕМ САМООЦІНКИ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЄЮ ОСОБИСТОСТІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 26-30. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.5

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають